Til hovedinnhold
Norsk English

Hva kan forklare lav DRG-indeks i Helse Vest?

Sammendrag

STF78 A055806 Pasienter hjemmehørende i Helse Vest hadde i perioden 2002-2004 den laveste DRG-indeksen for døgnopphold blant alle de fem helseregionene (DRG-indeks = antall DRG-poeng/antall opphold). I denne rapporten blir en rekke forhold med betydning for størrelsen på DRG-indeksen gjennomgått med sikte på å finne en forklaring på hvorfor Helse Vest skilte seg ut.  Det var flere forhold som bidro til en lav DRG-indeks i Helse Vest – yngre pasienter enn i de andre regionene, lavere operasjonsaktivitet, flere innleggelser som øyeblikkelig hjelp, lavere andel DRG-er m/bk, kort liggetid og mindre omfang av dagbehandling (som har som effekt at DRG-indeksen for døgnpasienter avtar). Situasjonen var noenlunde lik i alle HF-områdene, ingen av disse hadde en DRG-indeks som avvek vesentlig fra de øvrige. Sykehusene i Helse Vest hadde alle en DRG-indeks som var lavere enn sammenlignbare sykehus ellers i landet. Døgnopphold i gruppene DRG m/bk, DRG u/bk og ikke par-DRG hadde alle en indeks som var lavere enn i andre regioner. Det betyr at Helse Vest hadde en lettere pasientsammensetning enn de øvrige regionene, og at dette var uavhengig av registrering av bidiagnoser. Det var imidlertid klare indikasjoner på at gruppen DRG u/bk besto av tyngre pasienter i Helse Vest enn i andre regioner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038421

Vis denne publikasjonen hos Cristin