Til hovedinnhold
Norsk English

Fordeling av direkte pleiekostnader til DRG

Sammendrag

STF78 A055804 Rapporten beskriver arbeidet med å revidere fordelingsnøkkelen for fordeling av de direkte pleiekostnadene ved sykehus til det enkelte sykehusopphold pr DRG. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med Ullevål Universitetssykehus HF. Arbeidet har vært mulig siden sykehuset systematisk har elektronisk registrert og kvalitetssikret pleietyngde-registreringene over en lengre periode, samt knyttet disse opp til den særskilte pasient i det pasientadministrative systemet. Pleiekategoriene med tilhørende ressursmål er utviklet ved sykehuset og kategoridata er hentet fra 2004. De enkelte pleiekategorier er baserte på et sett av kriterier som gir uttrykk for pasientens behov for direkte sykepleie og er basert på sykepleiefaglig kunnskap om pasientenes pleiebehov og klinisk skjønn. Pleiekategoriene er dermed et uttrykk for pleietyngde og registreres som ett tall fra 1-7. Den nye fordelingsnøkkelen angir for hver DRG et gjennomsnittlig antall pleietimer som andel av døgnet i motsetning til den gamle fordelingsnøkkelen som viste et avvik i forhold til et gjennomsnitt uttrykt via 4 ulike pleieintensiteter.  Revidert fordelingsnøkkel er benyttet i revidering av kostnadsvektene til den norske versjonen av DRG-systemet, som SINTEF Helse PaFi har utført med bakgrunn i pasient- og regnskapsdata fra 21 sykehus fra 2004. Revideringen av kostnadsvektene er utført på oppdrag for Helse- og Omsorgsdepartementet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ann Lisbeth Sandvik
  • Kjell Solstad
  • Siri Vedeld Hammer
  • Dag Refvem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038367

Vis denne publikasjonen hos Cristin