Til hovedinnhold
Norsk English

Fremskrivning av behovet for sykehustjenester i Helse Vest 2003-2020

Sammendrag

STF78 A055801 Rapporten redegjør for en fremskrivning av behovet for sykehustjenester i Helse Vest (fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) fra 2003 til 2010 og 2020. Fremskrivningen er basert på registrerte tall fra Norsk Pasientregister for 2003, befolkningen etter kjønn, 10-års aldersgrupper og kommuner 1. januar 2003, og Statistisk sentralbyrås fremskrivning av folkemengden 1. januar 2010 og 1. januar 2020, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Fremskrivningen baserer seg i tillegg på forutsetninger om realvekst i behov for sykehustjenester og viser også konsekvensene av endringer i behandlingspraksis for nærmere definerte pasientgrupper. Dette gjelder hovedsakelig mulighetene for overgang fra døgn- til dagbehandling og redusert liggetid for pasienter som fortsatt må innlegges.  Rapporten omfatter dagopphold og heldøgnsopphold, og skiller mellom pasienter bosatt i Helse Vest og pasienter behandlet ved sykehus i Helse Vest. Fremskrivningen omfatter også hvert av de fire foretaksområdene i Helse Vest – Stavanger, Fonna, Haukeland og Førde foretaksområde. For hel­døgnsopphold omfatter fremskrivningen antall sykehusopphold, antall liggedager og beregnet antall senger med en beleggsprosent på 90.  Dersom det er mulig å øke antall dagbehandlinger med 25-30 000 i forhold til dagens nivå, er kon­klusjonen i rapporten at dagens sengetall i Helse Vest er tilstrekkelig også i 2010. Beleggs­prosenten ved sykehusene må da ligge på 92-94 prosent. Situasjonen i 2020 synes å bli noe verre. Selv om beleggsprosenten ved sykehusene økes og det gjøres mer dagbehandling og liggetiden reduseres, kan sengebehovet øke med 200-350 senger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78K014.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055801

ISBN

8214036860

Vis denne publikasjonen hos Cristin