Til hovedinnhold
Norsk English

Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy

Sammendrag

Målet med prosjektet har vært å utvikle et kunnskapsgrunnlag for nye forskriftskrav om tiltak for å unngå forlis og havarier forårsaket av dårlig fartøystabilitet i kystfiskeflåten < 15 meter. Av totalt 169 forlishendelser, er det registrert 108 ulykker som har medført tap av fartøystabilitet og påfølgende kantring og/eller synking. En mangelgull fartøyteknisk og sikkerhetsmessig standard har vært sterkt medvirkende til mange av de alvorlige forlisene. Ombygginger og oppgraderinger på utstyrssiden uten ny stabilitetskontroll og deretter påfølgende feiloperasjon av fartøy har medvirket til mange forlis. Av en samlet sjarkflåte på 3456 fartøy i gruppen 8,0-11 meter var det 811 fartøy (23%) med byggeår 1992-2012, men det mangler en oversikt over hvor mange av disse som har stabilitetsdokumentasjon. Vektdata for anslagsvise utstyrs- og redskapsvekter samt fangstmengde på dekk er beskrevet for driftsgrupper som teiner, line, garn, snurrevad, not og reketrål. Tre metoder for forenklet stabilitetskontroll er utredet med hensyn til egnethet og kostnader. Alle metodene syns å være tilstrekkelig for test av eldre fartøy, men dette må utredes grundigere med tanke på nøyaktighet i metodene. Mulighetsrom for oppgradering av eksisterende fartøy er også diskutert i rapporten. En periodisk fartøykontroll vil avdekke sikkerhetsmessige mangler, da spesielt med hensyn til sjøegenskaper og fartøystabilitet i forhold til driftsform samt faktiske utstyrs- og lastvekter om bord.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord
  • Birger Enerhaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056389

Vis denne publikasjonen hos Cristin