Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitet på medisinsk koding og ISF-refusjoner. I hvilken grad er journalgjennomgang et nyttig verktøy?

Sammendrag

STF78 A055501 Rapporten er basert på en journalgjennomgang av 1335 journaler ved 14 norske somatiske sykehus. I rapporten forsøkes det å skille mellom to forhold: sammenhengen mellom journalinformasjon og koding, og i hvilken grad slike gjennomganger kan anvendes for å si noe om statens utbetalinger gjennom ISF-ordningen. Undersøkelsen viser at det er relativt dårlig samsvar mellom hva som dokumenteres i journalen og hvordan dette uttrykkes gjennom kodeverk. KITH har gjennom journal­gjennomgangen endret på hoveddiagnosen for 37 prosent av oppholdene. Videre er det  24 prosent færre bidiagnoser etter journalgjennomgang. Dette kan være ett utrykk for dårlig journalføring og / eller manglende kjennskap til kodeverk og koblingen mellom klinisk diagnosesetting og hvordan dette uttrykkes i statistiske kate­gorier (kodeverk). I analysen fremkommer det at journalgjennomgang i all hovedsak er egnet for å kunne si noe om kvaliteten på den medisinske kodingen på sykehusene, sett i forhold til den tilgjengelige journalinformasjonen – og i mindre grad bør anvendes til å si noe om statens utbetalinger gjennom ISF er for lave eller høye. Dette i forhold til grunnlaget for kostnadsvektene, metoden for journal-gjennomgang og hvilke tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet har innført for å håndtere endringer i koding.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78J017.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ronny Jørgenvåg
  • Øyvind Børslid Hope

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055501

ISBN

8214036879

Vis denne publikasjonen hos Cristin