Til hovedinnhold
Norsk English

Fremskrivning av behovet for somatiske sykehustjenester i Helse Midt-Norge 2004-2020

Sammendrag

STF78 A055033 Rapporten dokumenterer resultatene av en fremskrivning av antall sykehusopphold (dag- og døgnopphold) for befolkningen i Helse Midt-Norge for årene 2010 og 2020, og for pasienter ved helseforetak, for hvert HF-område, for boområdene i Helse Midt-Norge og for hele regionen samlet.Datagrunnlaget er pasientdata fra Norsk pasientregister for 2004, befolkningen etter kjønn, alder og kommune 1 januar 2004, og fremskrivning av folkemengden etter kjønn, alder og kommune 1 januar 2010 og 1 januar 2020. Befolkningsfremskrivningene er Statistisk sentralbyrås fremskrivning 2002-2050 alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Fremskrivningen av antall sykehusopphold er gjort i tre trinn, trinn 1 er en mekanisk fremskrivning som forutsetter samme bruk av sykehus etter kjønn, alder og kommune i 2010 og 2020 som i 2004, trinn 2 er basert på forutsetninger om realvekst i behov for ulike medisinske fagområder, og trinn 3 viser konsekvensene av endringer i behandlingspraksis for 5 nærmere definerte pasientgrupper. Dette gjelder overgang til dagbehandling, redusert liggetid og reduksjon av unødvendige innleggelser. Beregningene viser konsekvensene av at scenariene oppfylles for 25, 50, 75 og 100 % av pasientene. Dersom scenariene oppfylles for 75 % av pasientene i 2020, vil antall dagpasienter i 2020 bli omlag 40.000 flere enn i 2004, mens antall døgnpasienter ventes å avta med knapt 15.000.  Sengebehovet for døgnpasienter vil da bli på dagens nivå. Dersom scenariene ikke oppfylles for mer enn 50 % av pasientene vil sengebehovet øke betydelig. Det er derfor avgjørende for fremtidig kapasitet at så mange pasienter som mulig dagbehandles og at liggetiden reduseres for de som fortsatt må innlegges. I tillegg blir det viktig å unngå unødvendige innleggelser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038480

Vis denne publikasjonen hos Cristin