Til hovedinnhold
Norsk English

Dekomponering av vekst i lønnskostnader 2002-2004. En studie av et helseforetak

Sammendrag

STF78 A055029 SAMDATA-rapportene har de siste årene vist en sterk økning i helseforetakenes lønnskostnader.På grunn av usikkerhet knyttet til årsverksstatistikken har vi ikke vært i stand til å svare på spørsmål som:I hvor stor grad representerer økningen i lønnskostnader for ulike grupper ansatte en økning i antall utførte timeverk, og hvor stor del av økningen skyldes en priseffekt, dvs at timeverkene er blitt dyrere?Skyldes priseffekten økning i fast lønn, eller er den et utslag av økt omfang av dyre timer?Hvor stort er avviket mellom innrapporterte årsverk (rapportert til SSB) og faktiske årsverk?Hvilke konsekvenser har omfanget av volum og priseffekt og feil i rapportering av årsverk for måling av effektivitet i SAMDATA? Rapporten tar utgangspunkt i en analyse basert på offentlig tilgjengelig statistikk over utvikling i lønnskostnader og årsverk, som viser av om lag 63 prosent av økningen i lønnskostnader kan knyttes til økt pris på årsverk.  Nærmere dekomponering og analyse av lønnsveksten krever imidlertid detaljert oversikt over timeverk i norske helseforetak. Dette er data som er vanskelig tilgjengelig. I tillegg vil fortolkning av et slikt datasett kreve innsikt i lokal kategorisering og registreringspraksis på dette området. Som en første tilnærming forsøker vi i denne rapporten å diskutere spørsmålene 1-4 med utgangspunkt i detaljerte lønnsdata fra ett helseforetak. Alle analyser vil kun gjelde dette case-foretaket. Foretaket har hatt en utvikling i totale lønnskostnader på nivå med gjennomsnittet for sektoren. Utover dette har vi ikke grunnlag for å si noe om hvor representative våre funn er for sektoren som helhet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78H062.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kari Nyland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

stf78 A055029

ISBN

8214038456

Vis denne publikasjonen hos Cristin