Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunenes utgiftsbehov og produksjonskostnader innenfor pleie- og omsorgssektoren: analyser av brukerdata og kommunespesifikke data

Sammendrag

STF78 A055018 Denne rapporten er utarbeidet av SINTEF Helse på oppdrag for Inntektssystemutvalget. Inntektssystemutvalget ble oppnevnt av Regjeringen i 2003 for å foreta en bred faglig gjennomgang av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Den overordnede målsettingen med evalueringen er å vurdere om systemet ivaretar kravet om en rettferdig inntektsfordeling som setter kommunene og fylkeskommunene i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere, og om inntektssystemet er et effektivt virkemiddel for å gjennomføre regneringens politikk overfor kommunal sektor. SINTEF Helses oppgave har vært å forklare hvordan behovet for pleie- og omsorgstjenester varierer mellom kommunene, og hvilke forhold som forklarer variasjonen i de kommunale produksjonskostnadene. Det er i hovedsak fem forhold som forklarer forskjellene i ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren. Dette er aldersfordeling, andel psykisk utviklingshemmede, bosettingsmønster, standardisert dødelighet og, i mindre grad, sivil- og bostatus. Resultatene vi presenterer i denne rapporten verifiserer derfor at de eksisterende kriteriene i delkostnadsnøkkelen i stor grad er dekkende som determinanter for ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren, i tillegg til at bosettingsmønster har betydning. Reiseavstand til nabokrets ser ut til å ha størst effekt på ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren. Sivilstatus ser ut til å ha effekt i den grad den fanger opp andel eldre som bor alene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78H049.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Pål Erling Martinussen
  • Ivar Pettersen
  • Tormod Hofstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055018

ISBN

8214037794

Vis denne publikasjonen hos Cristin