Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Sluttrapport

Sammendrag

STF78 A055014 Statens helsetilsyn utga i 2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Foreliggende sluttrapport er den siste i en rekke på fire hvor de sentrale problemstillingene er:Er produktiviteten i poliklinikkene økende eller avtakende?I hvilken grad kan endringer i produktivitet tilbakeføres til endring i arbeidsformer, og i hvilken   grad samsvarer disse med håndboka?Hva er forutsetningene for at håndboka blir/ikke blir implementert?Evalueringen har dermed både studert produktivitetsutviklingen, håndbokas effekt som virkemiddel, og de organisatoriske betingelsene for at håndboka kan være et egnet virkemiddel. Rapporten er delt i to, hvor de fire kapitlene i del 1 tar for seg de tre hovedproblemstillingene. I vedleggsdelen redegjøres i 14 kapitler i detalj for resultatene av de ulike undersøkelsene prosjektet har gjennomført, og som del 1 er basert på. Prosjektets  hovedfunn:Det har vært små produktivitetsendringer i poliklinikker for voksne. Det kan synes som om produktivitetsøkningen i poliklinikker for barn og unge snarere skyldes økt registrering av aktivitet enn økt aktivitet. Bruk av håndboka ikke ser ut til å ha betydning for produktiviteten Håndboka oppleves som relevant for poliklinikklederne Poliklinikkene står fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder ledelse Helseforetakene er stort sett opptatt av produktivitet og økonomi, og anvender ikke håndboka i sin kommunikasjon med poliklinikkene I håndbokas distribusjon og anvendelse kunne nasjonale myndigheter og helseforetak i langt større grad ha anvendt anbefalinger fra internasjonal litteratur om effekt av kliniske retningslinjer

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Hatling
  • Kjerstina Røhme
  • Johan Håkon Bjørngaard

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214037840

Vis denne publikasjonen hos Cristin