Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Henie Onstad bo- og rehabiliteringssenter

Sammendrag

STF78 A055006 Rapportene evaluerer kvalitetsmessig effekt for pasienter, og kostnadsmessig effekt stat og kommune ved opprettelse av tilbudet spesialenhet for utskrivingsklare pasienter ved Henie-Onstad bo- og rehabiliteringssenter. Evalueringen viser at pasientene har kvalitetsmessig god nytteeffekt av opphold ved spesialenheten. Nytte for pasienter har blitt evaluert ved hjelp av spørreskjema til beboere ved SUP og dybde-intervjuer av utvalgte beboere og eks-beboere. Pasientene opplever at de raskere blir i stand til å vende hjem når opphold ved spesialenheten inkluderes i behandlingskjeden. I intervjuene framheves det at et godt tilbud av fysioterapi og ergoterapi er viktig for raskere restitusjon. Tilbudet gir derfor større mulighet for omsorg på laveste mulige effektive omsorgsnivå. I tillegg beregnes lavere rater for reinnleggelser i sykehus for pasienter som har fått dette tilbudet, noe som understøtter at pasientene har fått et kvalitetsmessig godt tilbud. Analysen påviser at pasienter som får dette tilbudet i gjennomsnitt ligger 2,8 døgn kortere tid på sykehus, sammenlignet med tilsvarende pasienter som ikke får dette. Dette representerer frigjort kapasitet for SAB HF. Verdien av kortere liggetid i sykehus og lavere omfang av reinnleggelser beregnes til å utgjøre 1,9 - 3,7 mill kr per år, målt i 2004-kroner. Tiltaket vil også frigjøre kapasitet i pleie- og omsorgssektoren i kommunene. Det antas at pasienter som får tilbud ved en slik spesialenhet har lavere behov for hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester, og at behov for en mer langsiktig sykehjemsplass utsettes for enkelte av pasientene. Verdien av frigjort kapasitet for pleie- og omsorgssektoren i kommunene beregnes til å utgjøre 9,5 15 mill kr per år, målt i faste 2004-kroner. Det er stort spenn i beregningene for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene på grunn av større usikkerhet. Det beregnes at verdien av frigjort kapasitet for sykehuset og kommunene som følge av tilbudet om spesialenhet for utskri
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78H031

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF78A055006

ISBN

8214036852

Vis denne publikasjonen hos Cristin