Til hovedinnhold
Norsk English

Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport II - status per desember 2005

Sammendrag

STF78 A054512 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. meld. 25). I juni 2004 ble det besluttet å følge opp tre satsningsområder innen psykisk helsevern på nasjonalt nivå med registrering over et halvt år ved alle de regionale helseforetakene på følgende områder: Etablere individuell plan (IP) for flere pasienter, redusere epikrisetid og redusere ventetid for barn og unge. I tillegg ønsker Helse Øst RHF måling i eget helseforetak av andelen pasienter med hoveddiagnose innen psykisk helsevern for voksne, og innen psykisk helsevern for barn og unge. SINTEF Helse har samlet inn og rapportert kvalitetsindikatorene til Helse Øst RHF. Første datainnsamling ble presentert i en rapport i desember 2004. Andre datainnsamling fra psykisk helsevern for barn og unge blir presentert her i desember 2005. Rapporteringen av kvalitetsindikatorene for psykisk helsevern for voksne var ikke god nok til å presenteres nå, men vil bli presentert i en egen rapport våren 2006. Konklusjon denne rapporten – kvalitetsindikatorer i BUP: Andel epikriser som er sent innen en uke etter utskrivning har økt fra 68 til 73 prosent.Ventetiden til første konsultasjon har økt med tre dager i perioden.  Rapporteringen om individuelle planer er for mangelfull til at det kan beregnes kvalitetsindikator. I Helse Øst BUP er det en tilbakegang på åtte prosent i andel pasienter som er tilfredsstillende diagnostisk vurdert i forhold til kriteriene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78i036.30
  • SINTEF AS / 78I036.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tonje Lossius Husum
  • Øyvind Christensen
  • Daniel Nguyen
  • Torleif Ruud

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF/8 A054512

ISBN

8214038308

Vis denne publikasjonen hos Cristin