Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonal plan for rehabilitering - kartlegging av behov

Sammendrag

STF78 A054510 Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i juni og juli 2005. Prosjektet var et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, og resultatene skulle benyttes i forbindelse med forarbeidet til en ny rehabiliteringsmelding. Det ble sendt ut spørreskjema på e-post til de aktuelle organisasjonene som arbeider for mennesker med funksjonshemning / behov for rehabilitering.  Rapporten bygger på svar fra 44 informanter (svarprosent 45). Disse representerte ulike typer vansker, og medlemsmassen i informantgruppene varierte fra 35 medlemmer til 53 000 medlemmer. Mange organisasjoner ga negative svar på de fleste spørsmålene. De ga dermed til kjenne at det blant medlemmene var liten tilfredshet med dagens tilbud, noe som gjorde det vanskelig gjennom dataanalyser å fastslå hvilke utsatte grupper som har størst behov for bedrede tilbud og på hvilke områder innen feltet det er størst behov for videreutvikling. Man kan dermed slå fast at de aller fleste har behov for et bedre tilbud. Informantene har imidlertid gitt en rekke skriftlige tilleggskommentarer. Disse er i stor utstrekning tatt med som sitat i rapporten. Disse er benyttet sammen med dataanalysene for å peke på forhold som kan forbedres. * På kommunenivå var det ønsket mer fokus på hjemmehjelp og avlastning, samt bedre sosialtjeneste.* På spesialistnivå var det ønsket bedre sykehustilbud og flere spesialister, samt flere kompetansesentre.* For trygdeetaten og Aetat var det ønsket at tilbudene ble bedre tilpasset brukernes behov. Generelt ble det pekt på behov for flere ressurser på alle nivåer, samt behov for bedre opplæring av alle tjenesteytere.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78451044

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem
  • Marit Hoem Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A054510

ISBN

8214038286

Vis denne publikasjonen hos Cristin