Til hovedinnhold
Norsk English

Brukerundersøkelse blant personer med diagnose innen autismespekteret. Erfaringer med Autismenettverket

Sammendrag

STF78 A054504 Sosial- og helsedirektoratet har bedt SINTEF Helse om å undersøke brukere og fagfolks erfaringer med Autismenettverket og det øvrige tjenestetilbudet. Undersøkelsen har to mål:• Gi økt kunnskap om omfang, kvalitet og tilfredshet med det offentlige tilbudet av tjenester og ytelser til personer med diagnose innen autismespekteret• Kartlegge hvilken betydning Autismenettverket har for brukernes opplevelser av tjenestetilbudet, fagkompetansen i tjenestetilbudet til autister og om tilbudet oppleves som bedre etter at nettverket ble etablert. Datainnsamlingen ble gjennomført ved to kvantitative spørreundersøkelser: En til personer med diagnose innen autismespekteret og deres nærpersoner, og en til fagpersoner rundt disse.  Undersøkelsen viser at under halvparten av brukerne og deres nærpersoner mener tjenestene de mottar dekker behovet deres for offentlige tjenester og ytelser. Primærhelsetjenesten synes å være lite sentral i tjenesteytingen, og de har ofte ikke tilstrekkelig kompetanse til de spesielle behov som brukergruppen har. Mange brukere har heller ikke ansvarsgruppe og individuell plan. En av ti brukere svarer at de har deltatt i prosjekter med veiledning fra Autismenettverket. Slik deltakelse gir positive effekter, og brukerne opplever at de fagfolk som har deltatt har fått mer kunnskap om de utfordringer funksjonsvanskene gir. Halvparten av fagfolkene har ikke tidligere arbeidet med personer med autisme, og bare en tredel opplever å ha tilstrekkelig kompetanse til å gi et godt tilbud til brukeren. Nesten halvparten av fagfolkene mener likevel at tilbudet til brukergruppen har blitt bedre de siste fem årene, særlig fordi de har fått økt kompetanse om autisme. Fagfolk som har deltatt i prosjekt med et av knutepunktene i Autismenettverket svarer at de nå har et sted å henvende seg, at de har økt sin kompetanse og at de er bedre rustet til å jobbe med personer med autisme. Mange fagfolk opplever likevel at ansvarsfordelingen og samarbeidet mellom ulike
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G114

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tonje Gundersen
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A054504

ISBN

8214037816

Vis denne publikasjonen hos Cristin