Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitetssikring av utbyggingsprosjekt - analyse av aktivitet, arealutnyttelse og kostnader ved Nordlandssykehuset HF (NLSH HF)

Sammendrag

STF78 A050201 Prosjektet Nytt Nordlandssykehus, Bodø HF (NLSH) har en omfattende dokumentasjon knyttet til tidligfasen. I de dokumenter som skal legges fram for myndighetsvurdering og -godkjenning er det vanskelig å se hvilke premisser som gjelder for skisseprosjektet. Dette gjelder i første rekke beregning av aktivitet, men også hvilke forutsetninger som legges til grunn. Det er også noen mangler i forhold til et komplett materiale fra Konseptfasen, som skal legges til grunn for myndighetsgodkjenning. Analyse av dagens virksomhet viser at sykehuset, til tross for flere omstillingstiltak, har potensial for effektivisering. Det er et potensial for økt utnyttelsesgrad for senger og økt kapasitetsutnyttelse på poliklinikker, spesialrom og operasjonsrom. Ved økt utnyttelsesgrad for senger og effektivisering av driften viser beregninger at sengebehov ved dagens sykehus kan reduseres til 219 senger. En fremskriving av behov for heldøgnsopphold basert på reviderte aktivitetstall, viser at det i 2010 og 2020 vil være behov for 251 og 288 henholdsvis. Sykehuset hadde i 2004 281 senger, og HFP viser et sengebehov i 2010 på 281 og 316 i 2020. Da er økning til geriatri og FMR (totalt 27 senger) holdt utenfor. En sammenligning med standarder for kapasitet og arealbruk i andre sykehus og nye prosjekter viser at NLSH har en lavere beleggsprosent og høyere bemanning enn andre sykehus. I skisseprosjektet er det forutsatt lavere utnyttelsesgrader av senger, poliklinikker og operasjonsrom enn det som i dag legges til grunn ved bygging av nye sykehus. Arealstandarder for sengeområder, intensiv og dagplasser er lavere enn for andre sykehusprosjekt.  I Skisseprosjektet vil en med fordel kunne prioritere mer areal og bedre lokalisering av areal til pasientopphold. En vektlegging av mer generelle og sammenhengende områder for senger, poliklinikker og dagområder vil kunne gi stører grad av fleksibilitet for endringer i etterspørsel. Dette kan gripe inn i sentermodellen og gi ulemper mht tran
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78S109.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Halfdan Bergsland
  • Marte Lauvsnes
  • Asmund Myrbostad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SINTEFA2397

ISBN

8214037824

Vis denne publikasjonen hos Cristin