Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av ordningen ""Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser""

Sammendrag

STF78 A044516 SINTEF Helse legger med dette frem sluttrapporten fra prosjektet ""Evaluering av ordningen Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"". I undersøkelsen har vi satt søkelys på følgende hovedproblemstillinger:Ordningens lønnsomhet, hvor vi med utgangspunkt i registerdata fra RTV og NPR, har beregnet de økonomiske effektene av ordningen ved å se på forskjellene mellom behandlingsutgiftene for sykepengepasienter og ordinære pasienter, forskjellene i ventetid og samt effekten av ordningen på utbetaling av sykepenger.Seleksjon av pasienter, hvor vi har satt søkelys på hva som kjennetegner de pasientene som rekrutteres til ordningen, aktørenes tilgang til og bruk av oppdatert ventetidsinformasjon, kjennskapen til eksisterende helsetilbud, samt en vurdering av kvaliteten på ventetidsinformasjonen. Som metoder har vi valgt analyse av registerdata, studier av tilgjengelige informasjon på nettsiden Fritt sykehusvalg, samt telefonintervju med et utvalg sykehus.  Oppfølging av pasienter, hvor vi ved bruk av spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg allmennpraktiserende leger og arbeidsgivere, samtlige behandlere med avtale, arbeidslivssentre og trygdekontor, har satt søkelys på aktørenes beskrivelse og vurdering av samarbeidet omkring oppfølging av pasienter som er henvist til ordningen.  Fylkesvise variasjoner, hvor vi ved bruk av registerdata, ventetidsinformasjon og legestatistikk, har analysert årsaker til fylkesvise variasjoner i bruk av ordningen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G10130

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Øyvind Christensen
  • Trond Halvdan Harsvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A044516

ISBN

8214036674

Vis denne publikasjonen hos Cristin