Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonegrenser etter T-1442 for Førde Helikopterplass, Sjukehuset

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger av støysoner for helikopterlandingsplassen ved sjukehuset i Førde i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er forutsatt at helikopterlandingsplassen flyttes noe vestover i forhold til den som eksisterer i dag.   Beregningene er utført med det norske beregningsprogrammet NORTIM som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelsen. Støysonekartet baserer seg på en prognose 10 år fram i tid som inkluderer trafikk fra andre baser inklusive redningshelikopteret fra Florø.   Med en trafikkmengde som tilsvarer 2008 vil i alt 44 bygninger med støyfølsomt bruksformål ligge inne i gul støysone. Dette tallet inkluderer sykehusets bygninger. Med den trafikkøkning som er lagt inn vil dette antallet øke til øke til 152 i prognosesituasjonen. Ingen slike bygninger vil i noen av tilfellene ligge i rød sone.   I forhold til forurensningsforskriften vil fire bygninger måtte kartlegges med hensyn på fasadeisolasjon for dagens trafikkmengde, mens det i prognosesituasjonen er seks bygninger som må kartlegges. Tre av disse er registrert som boliger.
Oppdragsgiver: Helse Førde HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E104.08

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23596

ISBN

9788214053081

Vis denne publikasjonen hos Cristin