Til hovedinnhold
Norsk English

Sammenligning av seleksjons- og håndterings-egenskaper mellom 55mm Sort-X og Fleksirist i bunntrålfiske etter torsk. Forsøk ombord i F/Tr ""Tenor"", 1-14 nov. 2001

Sammendrag

Fra 1. til 14. november ble det gjennomført et tokt med fabrikkskipet Tenor for sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskapene mellom Sort-X og Flexirist. Fabrikkskip ble benyttet for å teste egenskapene til Flexirist på en stortråler. Toktet ble gjennomført ved Bjørnøya i forholdsvis dårlig vær med moderate fangstmengder av torsk og hyse med ”Alternativ hal” metodikk. Vi fikk et godt datamateriale for sammenligning av de to systemene og kan konkludere med følgende:  Flexirist er et enklere og bedre system mht bruker- håndteringsegenskaper enn Sort-X, pga lavere vekt og fleksibilitet i ristene, samt enklere oppbygging uten støttekjettinger og fløytkuler.  Basert på uttalelser fra mannskapet og tidligere tokt kan systemet påbys uten dispensasjonsadgang ved dårlig vær da systemet ikke medfører ekstra sikkerhetsrisiko.  Størrelsesfordelingen av torsk og hyse i fangsten er tilnærmet lik ved bruk av de to systemene. Med gode resultater på dette og tidligere tokt kan det konkluderes med at Flexirist gir minst like god seleksjon som Sort-X og har bedre egenskaper mht bruker- og hånderingsegenskaper. Flexirist kan dermed godkjennes på linje med andre godkjente seleksjonssystemer i norsk fiskeri uten behov for dispensasjonsadgang ved dårlige værforhold.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Angell

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018870

Vis denne publikasjonen hos Cristin