Til hovedinnhold
Norsk English

Toktrapport: Sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskaper mellom 50 mm Sort-X og Fleksirist i bunntrålfiske etter sei

Sammendrag

Fra 9. til 19. mars 2001 ble det gjennomført et tokt med trålere ”Bliki” for sammenligning av seleksjons- og håndteringsegenskaper mellom 50mm Sort-X og Fleksirist i bunntrålfiske etter sei. Tre turer ble gjennomført i området Storegga. Tur 1 og 2 gjorde en 18 hal med ”Alternativ hal”-metodikk og under tur 3 benyttet en oppsamlingssekker. En fikk et forholdsvis stort datamateriale og toktet gir et godt grunnlag for sammenligning av de to systemenes egenskaper. Konklusjonene var som følger:  Fleksirist er et bedre system enn Sort-X med hensyn til bruker- og håndteringsegenskaper. Årsaken ligger i Fleksirist sin lavere vekt, fleksibilitet og systemets oppbygging med f.eks.  færre kontrollpunkter. Fleksirist kan påbys uten behov for dispensasjon fra ristpåbud ved dårlig vær.  En observerte i mindre grad hekting av fisk mellom spilene ved bruk av Fleksirist.  Seleksjonsresultatene viser at en får noe mindre innblanding av sei under minstemål ved bruk av Fleksirist enn ved bruk av Sort-X. Forskjellen ligger i andel fisk mellom 35- og 40cm. Seleksjonsresultatene sammenholdt med den større fangstmengden under halene med Fleksirist indikerer at systemet ikke har dårligere seleksjonskapasitet enn Sort-X. Tar en høyde for mulige miljøbetingede forskjeller under testingen av systemene kan en konkludere med at Fleksirist gir minst like god seleksjon som Sort-X ved fiske etter sei med 50mm spileavstand i ristene. En anser det således som dokumentert at Fleksirist kan sidestilles med Sort-X hva angår seleksjonsegenskaper ved fiske etter sei.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Angell

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018609

Vis denne publikasjonen hos Cristin