Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker arbeidsoperasjon på større fartøy

Sammendrag

FoU-prosjektet ”Sikker arbeidsoperasjon på større fiskefartøy med aktive redskaper” har vært et treårig prosjekt støttet av Norges forskningsråd, med oppstart januar 1997 og avslutning desember 1999. Delaktiviteter har bl.a. omfattet kartlegging og risikovurderinger av arbeidsplasser ombord på fartøyene M/S ”Bjarne Nilsen” på notfiske og M/S ”Støttværingen” på snurrevadfiske, testing av redningsdrakter etter forliset med linebåten ”Geir Peder”, samt arbeid med 2. utgave av standard ”Sikkerhetsmanual for fiskefartøy med lengde 24 meter og større”. Samarbeidet med ulike aktører i næringen har vært noe sporadisk i prosjektperioden. Utviklingen for alvorlige ulykker har gått i positiv retning de siste 4-5 årene, selv om tallene er for høye, og dette har måte preget viljen til nytenking og ekstra innsats for bedre HMS blant fiskere. Størst fokus synes fortsatt å være rettet mot den grunnleggende sikkerhetsopplæring, mens annet planmessig HMS-sarbeid synes å ha vansker med å få innpass blant norske fiskebåtredere, bl.a. innføring av sikkerhetsmanual for større fiskefartøy.   Ulykker og årsaksforhold i den norske fiskeflåten er rimelig godt kartlagt og avdekket, men det er fortsatt behov for bedre samordning av rutiner og systemer for rapportering og analyse av ulykkeshendelser. Innsats bør også rettes mot utvikling og innføring av bedre systemer og rutiner for sikkerhetsstyring, inkludert etterutdanning og kompetanseheving for å få en positiv holdningsendring for HMS ombord. En fornying i fiskeflåten med flere større, mer sjødyktige og bedre utrustede fartøy, gjør at arbeids- og bomiljøet er blitt betydelig forbedret og dette gir forhåpentligvis en sikrere arbeidsplass for mange fiskere. Forutsatt at risikoutsatte arbeidsposisjoner og –operasjoner er forbedret eller eliminert, bør tallene for personulykker blant fiskere bli redusert i de kommende år.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2000

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018641

Vis denne publikasjonen hos Cristin