Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminium

Sammendrag

Original fra arkiv Scannet  PDF   Rapporten beskriver den risiko som er forbundet med bruk av betong som ballastmateriale og elektriske anlegg i fiskebåter av aluminium. Det er innhentet uttalelser og drøftet mulige årsaker til at tæring har forekommet på relativt nye fiskebåter av aluminium. Undersøkelsen har avdekket betydelige tæringsskader på hudplater, bunnstokker og sveiser under lukket dørk i lasteromsområdet der betong er benyttet som fast ballast. Tæringen skyldes at vann har kommet i kontakt med betong- ballasten. Vannet løser ut alkalier fra betongen som fører til at kjemisk tæring oppstår i aluminiumsskroget. Betingelsen for reaksjonen er vandig kontakt mellom betong og aluminium. Sjøvann med klorider (salt), bidrar til å øke korrosjons-hastigheten. Rapporten redegjør for de kjemiske reaksjoner som oppstår når aluminium og betong reagerer med hverandre i den ”våte atmosfæren” som hersker i bunnen av en fiskebåt. Det oppstår tæring i aluminium og det utvikles hydrogen som ved antennelse (gnister) fører til eksplosjoner. De teoretiske sammenhenger blir dokumentert, og dette blir bekreftet gjennom skadetilfeller som er beskrevet i rapporten. Konsekvensene også på liv og helse kan bli store og alvorlige i de tilfeller det utvikles gass som blir eksplosiv ved antennelse. Korrosjonen som oppstår setter materielle verdier på spill. Rapporten omhandler også  tiltak i denne forbindelse. På andre områder er riktig kvalitet på aluminiumslegeringer og sveisetråd, fagmessig utførelse samt periodisk ettersyn og vedlikehold under drift viktige forebyggende tiltak . For katodisk beskyttelse av skroget kan både anoder av sink- og aluminium benyttes. Tæringsforløpet av offeranoder må sjekkes regelmessig og bunnstoffer som benyttes for å hindre begroing på undervanns –skrog må ikke inneholde kopper eller kvikksølv. Tæringsskader som følge av evt. lekkstrøm fra 24 volt likestrømanlegg er en risikofaktor. Fagmessig utførte installasjoner av elektrisk anlegg, gode jordingsfor
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arne Farstad
  • Halvard Laurits Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

1999

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014697

Vis denne publikasjonen hos Cristin