Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøgifter i marine organismer i nærområdet i Trondheim 2007

Sammendrag

I forbindelse med at det er påvist miljøgifter i ærfuglegg fra Munkholmen er innholdet av miljøgifter i blåskjell (Mytilus edulis) og grisetang (Ascophyllum nodosum) undersøkt på seks stasjoner i nærområdet Trondheim by. Det ble analysert for arsen, kadmium, krom, kopper, nikkel, bly, sink, kvikksølv, TBT, PAH, samt PCB. Skjell og tang høstet i Fagervika er tydelig påvirket av tidligere aktivitet ved det nedlagte oppredningsverket til Killingdal gruver (koppermalm) og er henholdsvis markert og sterkt forurenset av kopper. For øvrig karakteriseres skjell og tang fra hele undersøkelsesområdet som ubetydelig til moderat forurenset av arsen og metaller. Blåskjell fra samtlige stasjoner er ubetydelig til moderat forurenset av TBT. Spesielt bør en merke seg at innholdet av TBT i skjell fra Fagervika og Ila molo er redusert etter at det i 2003 ble gjennomført en opprydding av forurensede bunnsedimenter i området Ilsvika — Fagervika. Også innholdet av PCB i blåskjell er lavt og karakteriseres som ubetydelig/lite forurenset. Med unntak av skjell fra Munkholmen, som er markert forurenset av B(a)P, er blåskjell ubetydelig til moderat forurenset av PAH, KPAH og B(a)P. Innholdet av PAH i skjell fra Fagervika er redusert betydelig siden 2001, noe som med all sannsynlighet også kan tilskrives opprydningsarbeidet i Pilotprosjektet i Trondheim havn. Den prosentvise fordelingen av PAH i skjell er ikke sammenfallende med det som påvises i utløpsvann fra HØRA og sammen med de gode innlagringsforholdene i resipienten ser det ut til at HØRA ikke er en vesentlig kilde til PAH påvist i skjell i nærområdet til HØRA (Høvringen og Munkholmen).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Johanne Arff

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214041705

Vis denne publikasjonen hos Cristin