Til hovedinnhold
Norsk English

Objektiv uttesting, praktisk langtidsutprøving og benchmarking av teknisk utstyr for havbruk. Oppsummering fra BenchTech workshop, Hirtshals 13. nov. 2007

Sammendrag

For å møte de kravene som stilles til havbruksnæringen framover på en offensiv måte, er det nødvendig å utvikle nye ""verktøy og redskaper"". Faktabeskrivelse av teknologier er sentralt i dette, både utfra bl.a. miljø og fiskevelferdshensyn. Trender tilsier et økt behov for å dokumentere de teknologiske innsatsfaktorene sine prestasjoner i havbruk. SINTEF Fiskeri og havbruk og Monaqua AS har etter innspill fra aktører i næringen initiert og gjennomført prosjektet BenchTech: Objektiv uttesting, praktisk langtidsutprøving og benchmarking av teknisk utstyr for havbruk. For å klarlegge muligheter og begrensninger for et eventuelt system for objektiv uttesting av havbruksteknologi, ble det 13. november 2007 gjennomført en workshop med 26 deltakere ved SINTEF Fiskeri og havbruk sin Flumetank i Hirtshals, Danmark. Deltagerne representerte sertifiseringsorgan, utstyrsprodusenter, oppdrettere. Rømmingskommisjonen for akvakultur, samt kompetansemiljøer. Prosjektet var støttet av Innovasjon Norge (prosjektnr 2007/007517) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), der midlene fra sistnevnte ble bevilget som del av prosjektet ""Utvikling av sikre oppdrettsanlegg -FHF543024"". Det var betydelig interesse for tematikken ""objektiv uttesting"" hos deltagerne på workshopen. Det er viktig at involverte parter kan ta del i en videre prosess, herunder for å spille inn forslag til utviklingen av protokoller. Foredrag og bilder fra workshopen er tilgjengelig på www.TEKMAR.no.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043488

Vis denne publikasjonen hos Cristin