Til hovedinnhold
Norsk English

Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge

Sammendrag

Rapporten er utformet basert på gjennomgang av eksisterende åpen og tilgjengelig litteratur på temaet doble nøter, samt telefonintervjuer med interessenter. Hovedkonklusjonen er at dobbel not av standard multifilament nylontråd ikke vil utgjøre en varig løsning for å hindre rømming av torsk. De to nøtene vil være like utsatte for napping/gnag fra torsk og være like utsatt for gnag/brudd ved blant annet uvær, risikofylte operasjoner og manipulasjon av nøtene. Økt kompleksitet og økt antall operasjoner kan derimot potensielt øke antallet rømmingshendelser. For torskeoppdrett er det mer sannsynlig at nye notmaterialer av kraftigere monofilament eller annen type ""tråd"" vil være langt mer effektivt som tiltak for å hindre rømming. Selv om dobbel not av multifilament ikke kan forventes å eliminere rømming, må det påpekes at dobbel not innebærer en ekstra sikring mot rømming av fisk. Dobbel not vil kunne fungere som en indikator på hull i den innerste noten, i form av at en vil observere fisk mellom posene og dermed har en muligheten til å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre videre rømming av fisk. Før et eventuelt krav om dobbel not iverksettes for torskeoppdrett, må det utredes ytterligere om dobbel not har negativ effekt på miljøet inne i oppdrettsenheten. Dette da det per dags dato er gjort svært lite, om noen, forskning på området. Slik utredning er særskilt viktig for andre arter enn torsk, da blant annet laks og regnbueørret oppdrettes ved mer strømutsatte lokaliteter og med langt høyere biologisk tetthet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristian Henriksen
  • Østen Jensen
  • Erik Høy

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214054361

Vis denne publikasjonen hos Cristin