Til hovedinnhold
Norsk English

Rapport fra delprosjekt - Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 2: Nøter med høy soliditet - modellforsøk

Sammendrag

De fleste kjente metoder for beregning av krefter på nøter er ikke verifisert for høye soliditeter. En sammenligning av modellforsøkene og med eksisterende modeller viste at dragkraften overestimeres i numeriske analyser og da spesielt ved høye hastigheter og høy soliditet. Nedenfor er de viktigste funnene oppsummert. Den praktiske betydningen for oppdrettere, utstyrsleverandører og leverandører av fortøyningsanalyser er også poengtert hvis aktuelt. Notdeformasjon, drag og løft kraft øker med økende hastighet og økende soliditet. Selv om notdeformasjon kan reduseres med økende nedlodding vil deformasjonen være markant spesielt ved store strømhastigheter.  For den laveste soliditeten ble dragkraften relativt bra beregnet for alle hastigheter.  For de resterende nøtene ble dragkraften overestimert når hastigheten nådde en grensehastigheten. Denne grensehastigheten ser ut til å reduseres ved økende soliditet.  Dette medfører at dragkraften som beregnes i forbindelse med fortøyningsanalyser, overestimeres. Sammenhengen mellom beregnet løftekraft og løftekraft fra modellforsøk er ikke så klar og entydig som tilfellet er for dragkraft. Variasjonene i beregning av løftekraft er større enn variasjonene i beregnet dragkraft. Avvik i beregnet løftekraft har mindre betydning for fortøyningsanalyser, men vil ha betydning for beregnet notvolumsreduksjon.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Pål Lader
  • Heidi Moe
  • Østen Jensen
  • Egil Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049466

Vis denne publikasjonen hos Cristin