Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behov for habilitering og rehabilitering - studiedesign for noen utvalgte grupper funksjonshemmede

Sammendrag

STF78 A06009Denne rapporten beskriver et studiedesign for å kartlegge (re)habiliteringsbehov og tilbud til noen grupper funksjonshemmede i Norge. I utkast til nasjonal plan for rehabilitering Mestring og medvirkning - Nasjonal strategi for styrking av helsetjenestens rolle i individuelle rehabiliteringsprosesser er det satt opp mål og tiltak som trenger videre utredning. Ett av disse målene er å sikre den enkeltes rett til nødvendig habilitering og rehabilitering. Sosial- og helsedirektoratet har gitt SINTEF Helse i oppdrag å utvikle et design for å kartlegge rehabiliteringsbehov og tilbud for noen grupper funksjonshemmede fordi kunnskapen om behov og tilbud er mangelfull. Presisering av innholdet i kartleggingen har blitt til i en dialog mellom SINTEF Helse og oppdragsgiver.Kartleggingen skal for det første omfatte nye trygdemottakere i 2005, 0 - 29 år. I tillegg skal den omfatte noen utvalgte grupper funksjonshemmede. Disse gruppene er autisme, cerebral parese (CP), hørselshemning, synshemning, hjerneslag, traumatisk hodeskade, multippel sklerose (MS), sarkoidose og yngre med demens. I disse gruppene vil prosjektet ha fokus på personer under 35 år og under 65 år for hjerneslag og demens. Kartleggingen skal gjennomføres som spørreundersøkelser til de ulike gruppene og til fagpersonell. For å identifisere informanter skal det benyttes forskjellige registre og aktuelle brukerorganisasjoner. En tredje undersøkelse vil være en bred kartlegging av elever med ulike funksjonsproblemer i grunnskolen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin