Til hovedinnhold
Norsk English

""Superfersk fisk med riktig kvalitet""

Sammendrag

Rapporten består av to deler; Del I er et case-studium kalt ""Kortreist ferskfisk fra kystbåt til lokal fiskehandler"". Målet for studiet var å kartlegge transportkjeden og å dokumentere kvalitet for ""kortreist"" torsk fra skuteside til marked. Logistikkjeden for torsk fangstet med line på Trøndelagskysten ble dokumentert fra fangst til detaljist i Trondheim. Fiskekvaliteten ble evaluert både av faglærte fiskehandlere og av forskere ved SINTEF Sealab ved ankomst og etter to dager hos detaljist med følgende resultater: - En god transportkjede med tanke på både logistikk og kjøling er dokumentert. Tiden fra fisken ble fanget til den var framme hos detaljist var 2 døgn. - Kjølingen av fisken hos detaljisten, både i disk og på kjølerom, var meget bra. - Både QIM-score, filetindeks og mikrobiologiske analyser viste at forsøksfisken hadde svært høy kvalitet. - Case-studiet viste at en kort transportkjede med god kjøling er avgjørende for å oppnå god fiskekvalitet. Del II kalt ""Forsyningskjede - elektronisk informasjonsoverføring og verdikjedestyring for lokal omsetning av fisk"" hadde som målsetting å skissere effekter av forbedret vareflyt kombinert med elektronisk informasjonsflyt for lokal omsetning av fisk. - Hele ferskfisk-logistikk kjeden, fra fiskebåt via et mottaksanlegg for fersk fisk, og frem til HORECA/Fiskehandlere/grossister ble kartlagt m.h.t. tidsbruk, informasjonsutveksling/registrering samt oppstrøms- og nedstrøms kommunikasjonsflyt. - Hovedkonklusjonen fra del II er at bruk av ulike former for Web-teknologi og mobil kommunikasjonsteknologi for å tilgjengeligjøre informasjon nedstrøms i verdikjeden vil kunne øke ferskfiskomsetningen, gi høyere pris og redusere kostnader og tid for distribusjon av ferskfisk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin