Til hovedinnhold

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger

Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger

Kategori
Rapport
Sammendrag
I forbindelse med at Tordenskjold Cod Farm AS (TCF) har søkt om konsesjon for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden har Fiskeridirektoratet Region Trøndelag pålagt TCF å gjennomføre en konsekvensutredning på bakgrunn av et detaljert utredningsprogram. Både forhold som gjelder oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt og forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune er utredet. Denne rapporten omhandler forhold som gjelder de to omsøkte lokalitetene i Levanger kommune og inneholder vurdering av oppdrett av torsk i forhold til følgende temaer: * Villaks * Fiskeaktivitet (næringsfiske, fritidsfiske, tursistfiske) * Virkninger av utslipp * Friluftsinteresser (hytteområder og badeplasser) * Vernede områder og sjøfugl * Samferdsel og skipstrafikk (nyttetrafikk og fritidsbåter) * Kulturminner og marinarkeologi I tillegg til den foreliggende rapporten er det utarbeidet en rapport som gjelder konsekvensutredningen vedrørende oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden generelt: Winther, U., Olafsen, T., Tangen, K. 2007. Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden – Konsekvensutredning. Generell del. SINTEF-rapport SFH80 A076026. (ISBN 978-82-14-4165-1).
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
A076027
ISBN
9788214041668