Til hovedinnhold

Evaluering av Regional enhet for samordning og analyse av rusbehandling (RESA) i Helse Sør RHF

Evaluering av Regional enhet for samordning og analyse av rusbehandling (RESA) i Helse Sør RHF

Kategori
Rapport
Sammendrag
SINTEF Helse har foretatt en evaluering og en gjennomgang av funksjoner til Regional enhet for samordning og analyse av rusbehandling (RESA) i Helse Sør RHF. Det er benyttet både kvantitative og kvalitative data i form av intervjuer av ressurs- og fagpersoner innen rusfeltet, spørreundersøkelser blant kommunene og en dokumentgjennomgang av referater, årsmeldinger og rapporter. RESA ble opprettet i 2004 for ”å sikre en god oppfølging av Helse Sør RHF sitt ""sørge-for"" ansvar innen rus- og avhengighetsbehandling, og for å få en god utnyttelse av behandlingskapasiteten” (styrevedtak). Etter to års drift og sammenslåing mellom Helseregion Sør og Øst har det vært naturlig med en evaluering. RESA har i vesentlig grad bidratt til å synliggjøre og samle rusfeltet, fasilitere rusreformen og bygge nettverk i Helseregion Sør. Imidlertid finnes instanser med overlappende funskjoner for de fleste av RESAs arbeidsoppgaver. Man bør ta stilling til om det også i fremtiden skal være en egen enhet som skal ha oppgaven å koordinere rusfeltet. Dette spørsmålet er ytterligere aktualisert etter sammenslåingen av Helseregion Sør og Øst.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042498