Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet

Sammendrag

Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandetMålsettingen med SINTEF`s evaluering har vært å undersøke hvorvidt ordningen med behandlingsreiser til utlandet er i overensstemmelse med formålet slik det er bestemt av Stortinget.  Metode: Dokumentgjennomgang, litteratursøk, kvalitative intervjuer med et utvalg brukerorganisasjoner og intervju med leder og ansatte ved seksjon for behandlingsreiser, samt en spørreundersøkelse blant et utvalg fastleger og legespesialister.Resultater: Det foreligger få randomiserte, kontrollerte studier (RCT) for de ulike diagnosegruppene om effekt av behandlingsreiser i varmere klima. Revmatisk sykdom og psoriasis er best dokumentert. For nevromuskulær sykdom og postpolio vises det til èn RCT for hver med positiv effekt av behandlingsreiser til Syden, mens det ikke foreligger noen publisert studie av behandlingseffekt i varmere klima for astma og lungesykdommer for barn og unge. For barn med atopisk eksem viser èn RCT til bedret hudsymptomer ved skifte fra et subarktisk/temperert klima til et subtropisk klima. Det er ikke identifisert noen nyttekostnadsanalyser for behandlingsreiser. For å kunne vurdere nytten av behandlingsreiser opp mot andre helsetjenester anbefales det å gjennomføre fullstendige nyttekostnadsanalyser av diagnosegruppene innen dagens ordning. BHR ivaretar sitt ansvar og oppgaver godt.  Tjenestene er tilgjengelige for brukere fra hele landet. Brukermedvirkning er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Brukere og leger etterlyser klarere kriterier for tildeling av behandlingsreiser. For to diagnosegrupper utenfor ordningen, fibromyalgi og multippel sklerose, kan behandlingsreiser være nyttig, og en prøveordning er en mulighet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Nanna Kurtze
  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214052350

Vis denne publikasjonen hos Cristin