Til hovedinnhold
Norsk English

Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Sammendrag

Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens, er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommuner. Første fase av prosjektet er en forstudie hvor behov for et GPS-system er undersøkt nærmere gjennom utprøving av eksisterende teknologi. Parallelt med dette er det foretatt en teknologikartlegging, som sammen med behovskartleggingen har lagt grunnlaget for utvikling av konseptskisser for nye løsninger. Forstudien har involvert personer med demens/kognitiv svikt, deres pårørende og omsorgspersonell i tre kommuner. Totalt har 8 personer deltatt som primærbrukere i forstudien. Arbeidet i forstudien gir grunnlag for noen foreløpige konklusjoner. Bl.a. pekes det på at introduksjon av GPS-system (sporingsteknologi) dekker et reelt behov hos en rekke brukere av kommunale omsorgstjenester. Behovene er differensierte og avhenger av bl.a. type kognitiv svikt, grad av kognitiv svikt, livssituasjon og støtteapparat rundt brukeren. Et annet funn er at organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er like viktig som GPSenheten hos brukeren. Videre konkluderes det med at etiske vurderinger og god tilrettelegging for alle involverte er en forutsetning for vellykket bruk av sporingsteknologi for personer med demens. Prosjektet arbeider videre i en hovedstudie basert på erfaringene fra forstudien, og avsluttes ved utgangen av 2012.

Oppdragsgiver: Drammen kommune; Bærum kommune; Trondheim kommune; Bjugn kommune; Åfjord kommune; RFF Oslofjordfondet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90L280.01

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2011

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A20663

ISBN

9788214049923

Vis denne publikasjonen hos Cristin