Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av enkelte kollektivtrafikktiltak i Trondheim vinteren 2011

Sammendrag

KORT SAMMENDRAG Evaluering omfatter tiltakene: innføring av sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene i Trondheimsområdet samt prioritering av busstrafikken i signalregulerte kryss i Trondheim. Tiltakene ble gjennomført vinteren 2011 og evalueringen er utført på oppdrag for Statens vegvesen og kollektivselskapet AtB. Evalueringen tar utgangspunkt i framsatte hypoteser. I tillegg har evalueringen som mål å svare på om investeringen var samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er utført spørreundersøkelse blant kollektivtrafikantene, løpende registreringer av data fra signalregulerte kryss og data innsamlet spesielt for formålet, blant annet reisetidsmålinger og køregistreringer. Sanntidsinformasjon har vist seg å være en positiv opplevelse for de fleste kollektivbrukere, investeringen er lønnsom for samfunnet. Av hypotesene knyttet til sanntidsinformasjon ble 2 av 4 delvis påvist i evalueringen.  Innføring av SPOT og bussprioritering i signalregulerte kryss har pågått gradvis over lengre tid. Dette har bidratt til at evalueringen av tiltakene ble utfordrende. Det har vist seg vanskelig å måle effekten både av SPOT og av bussprioriteringen innenfor den korte perioden med inn­samlede data som lå til grunn for evalueringen. Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner, men tallene tyder på at det har vært stor nytte av å ta i bruk SPOT til styring av signalanleg­gene. Det er imidlertid vanskelig å påvise noen nytte av selve bussprioriteringen.  Derfor er det hovedsakelig negative svar på hypotesene knyttet til bussprioritering. .

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051889

Vis denne publikasjonen hos Cristin