Til hovedinnhold
Norsk English

Fremskriving av behovet for sykehustjenester. Metode og resultater for 2020 og 2030

Sammendrag

Eldrebølgen gir store utfordringer for sykehusene Det store fødselskullet fra 1946 fyller 70 år i 2016 og fra da av vil antall eldre øke dramatisk. I 2030 vil det være nærmere 350 000 flere personer 70 år og eldre enn i 2010. Det er derfor viktig å ha metoder som kan beregne omfang og typer sykehustjenester det vil være behov for i fremtiden. Eldre personer bruker sykehus mer enn yngre (de har både flere innleggelser og lengre liggetid) slik at sykehusenes behandlingspraksis må endres vesentlig dersom dagens sengetall skal være tilstrekkelig også i fremtiden. Selv om det i fremtiden blir mulig å behandle og pleie flere utenfor sykehus enn hva som gjøres nå, vil dette uansett føre til store ressursbehov på personellsiden. Dersom dagens sengetall skal være tilstrekkelig, må den gjennomsnittlige liggetiden reduseres fra omlag fem dager til mellom 3,0 og 3,5 dager Helsetjenesten utenfor sykehus må i tillegg avlaste sykehusene i større grad enn det gjøres nå. Dersom det ikke skjer endringer, vil det i 2030 være behov for omlag 280 000 flere døgnopphold, 1,5 million flere liggedager og 4 700 flere senger enn i 2009. Bare i Oslo og Akershus kreves nær 1 300 flere senger i 2030 der¬som sykehusene skal drives på samme måte som i 2009.  Med dagens personelltetthet vil 4 700 senger generere mer enn 20 000 årsverk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051902

Vis denne publikasjonen hos Cristin