Til hovedinnhold
Norsk English

Salgs- og distribusjonssystem hos Buskerud Kollektivtrafikk AS

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt gjennomført på oppdrag av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Den overordnete problemstillingen for dette prosjektet har vært hvordan påvirker nåværende og fremtidig utforming av salgs- og distribusjonssystem hos Buskerud Kollektivtrafikk effektivitet og tilgjengelighet. Prosjektet identifiserer en rekke løsninger som kan bidra til å øke effektivitet og tilgjengelighet i Buskerud Kollektivtrafikks salgs- og distribusjonssystem, skiller mellom løsninger som bør gis høy prioritet, middels prioritet og lav prioritet. Med utgangspunkt i informasjon innhentet i dette prosjektet gis løsninger knyttet til salg via internett, distribusjon av billetter via billettsystem om bord på buss og økt informasjonsspredning høy prioritet. Videre identifiseres tre løsninger med middelsprioritet. Dette gjelder for det første etablering av flere salgssteder, gjerne kombinert med innføring av et toprissystem. Videre gis løsninger for salg av billetter via mobiltelefon middels prioritet, men kan anta at betydningen av mobil billettering og distribusjon vil øke. Sist identifiseres to løsninger som anses å ha lav prioritet: informasjonsskjermer på utvalgte holdeplasser og etablering av informasjonstjeneste via SMS eller applikasjon for smarttelefon.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051896

Vis denne publikasjonen hos Cristin