Til hovedinnhold
Norsk English

Den norske fiskeflåten — HMS-status pr. 2010

Sammendrag

Oppdraget for denne statusrapporten ble gitt av Sjøfartsdirektoratet i form av et spesifisert notat datert 31-03-09 med undertittel / mandat ""En beskrivelse og vurdering av situasjonen i fiskeflåten anno 2009. D.v.s. fiskeflåtens størrelse, sysselsetting, HMS-forhold og ulykkesdata, sikkerhetsopplæring m.m."" Det er i rapporten laget en sammenstilling som beskriver norsk fiske og fangst med fokus på den norske fiskeflåten, ulike typer fiskerier, konsesjonsgrupper, utvikling i antall yrkesfiskere, ulike flåtegrupper, driftsformer og driftsgrupper samt eksempler på diverse fangstdata for noen utvalgte år. Hoveddelen av disse sammenstillinger er basert på tabeller hentet fra Fiskeridirektoratets tilgjengelige baser/registrere. En kortfattet presentasjon gir en sammenlikning av registrerte personulykker og ulykkesfrekvens (risiko) i fiske og fangst for siste den 10-årsperioden 2000 - 2009 sammenliknet med tre andre utvalgte næringer. Det er også foretatt en presentasjon av de siste oppdaterte data for registrerte dødsulykker blant norske yrkesfiskere for 20-årsperioden 1990 — 2009. Disse statistikker er basert på informasjon fra ulike kilder. Videre er det foretatt en presentasjon av utarbeidet statistikk for alle registrerte personulykker for den siste 10-årsperioden 2000 — 2009 basert på Sjøfartsdirektoratets datamateriale. Til slutt er det foretatt en oppsummering av resultater fra noen utvalgte SINTEF-rapporter som er blitt utarbeidet i forskningsprosjekter innenfor HMS i fiskeflåten — ulike fartøygrupper - de siste 4 — 6 årene. Forhold ved og eventuell status for sikkerhetsopplæringen for norske fiskere er ikke blitt behandlet i denne rapporten, da det trengs betydelig større resurser for å foretat en slik faglig gjennomgang.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard L. Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin