Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning av mulige utslipp til luft av PCB, HCB og dioksiner fra termiske prosesser offshore. Versjon 3

Sammendrag

Klorerte aromatiske forbindelser PCB, HCB og PCDD/F er tungt nedbrytbare i naturen. De er fettløselige, akkumuleres i næringskjeden og kan gi alvorlig helseskade. Miljømyndighetene ønsker bedre oversikt over utslipp til luft av disse kjemikaliegruppene fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Som et ledd i denne målsettingen er det gått gjennom relevant tilgjengelig litteratur om temaet og innhentet opplysninger fra bransjehold og andre kilder.Arbeidet har vist at kvantifisering av PCB, HCB og dioksiner i avgasser fra termiske prosesser knyttet til produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er noe usikker, i hovedsak pga få relevante data i litteraturen. Den samme usikkerheten omfatter imidlertid tilsvarende og andre typer landbaserte utslippskilder.Basert på emisjonsfaktorer fra sammenlignbare bransjer og ut fra prosessenes karakter, vurderes utslippene av klorerte aromater fra offshorenæringen å være lave. Bransjen driver et systematisk arbeid med å begrense utslipp av andre forurensningskomponenter til luft. Disse tiltakene innebærer normalt også en reduksjon av klorerte aromater.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2010

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A7047

ISBN

9788259434616

Vis denne publikasjonen hos Cristin