Til hovedinnhold
Norsk English

Helse Øst 2025 – arealplanlegging og struktur i Helse Øst

Sammendrag

SINTEF Helse/ Sykehusplanlegging har, gjort beregninger og analyser av konsekvenser for kapasitet, areal og sykehusstruktur ved to gitte utviklingsalternativer. Aktivitet og kapasitet i 2025 er beregnet for somatiske og psykiatriske institusjoner. Til grunn for beregningene ligger forutsetninger om fremtidig utvikling i behov, hvor det er tatt hensyn til befolkningsutvikling, epidemiologiske endringer, overgang til dagbehandling og forhold som påvirker gjennomsnittlig liggetid. Befolkningsutvikling, befolkningstetthet og lokalisering av institusjoner er kommentert og illustrert i figurer og kart. Basert på forutsetninger om omfordeling av pasienter og kapasiteter er det gjort beregninger og gitt vurderinger av konsekvenser ved alternativene sentralisering og desentralisering av sykehusaktiviteten, spesielt for sentral- og regionsykehusfunksjoner og -pasienter. For begge alternativene er det forutsatt at en andel av pasientene i 2025 vil få tilbud på et lavere omsorgsnivå (”nærsykehus”). For psykiatrien er det gjort tilsvarende beregninger og vurderinger ved å legge løsningsmodeller og kapasiteter/ ressursbruk i Vestfold til grunn.  Rapporten gir en illustrasjon av hvordan en mulig reduksjon i fremtidig sengebehov kan gi grunnlag for betydelig omstrukturering av sykehusanleggene når man ser områdene Oslo-området, Østfold og Innlandet i sammenheng. En sentralisering av høyspesialiserte funksjoner til Oslo-området kan gjennomføres uten vesentlig økning i arealbehovet. Ved en utvikling av slike tjenester ved sykehusene i Østfold og Innlandet vil arealbehovet i Oslo-området reduseres og gi grunnlag for omstrukturering av kapasiteter og arealer, samtidig som det vil utløse behov for investeringer i de to andre områdene. I begge alternativene forutsettes det at kapasiteten ved Nye Ahus utnyttes fullt ut. Effekten av at en andel av pasientene overføres til et lavere omsorgsnivå er illustrert for begge alternativene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Asmund Myrbostad
  • Knut Halfdan Bergsland
  • Silja Rønningsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin