Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006

Sammendrag

Aktiviteten innen psykisk helsevern økte prosentvis mer enn i somatisk spesialisthelsetjeneste siste året. På landsbasis økte antall døgnopphold og antall utskrivninger i psykisk helsevern for voksne med henholdsvis 8,6 og 9,3 prosent. Den polikliniske aktiviteten for voksne økte med 7,3 prosent. Tilsvarende tall for psykisk helsevern for barn og unge var en økning på 8,9 prosent for behandlede pasienter og 14,4 prosent for antall polikliniske tiltak. Dette betyr igjen at antall tiltak per pasient har økt i psykisk helsevern for barn og unge. Dette betyr at målene formulert i bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene om sterkere prosentvis vekst i psykisk helsevern enn i somatisk sektor er innfridd. Antall døgn- og dagopphold i somatisk sektor økte med henholdsvis 2,5 og 6,7 prosent fra 2005 til 2006. Målt i antall DRG-poeng blir de prosentvise endringene fra 2005 til 2006 på henholdsvis 3,1 og -0,3 prosent. Dersom målet om at ISF-aktivitet og poliklinikk skulle videreføres på omtrent samme nivå som før tolkes som nullvekst, er dette målet ikke innfridd. Når det korrigeres for nye oppgaver og ansvar viser kostnadsutviklingen fra 2005 til 2006 at det totalt sett er en høyere vekst i kostnader til psykisk helsevern enn i somatisk sektor. Trenden fra i fjor fortsetter derfor, men med mindre forskjell i vekst. Dette skyldes at veksten i kostnader i psykisk helsevern og somatisk sektor fra 2005 til 2006 var tilnærmet like.  Bruken av de private kommersielle sykehusene ble redusert relativt mye i forhold til 2005. Dette gjelder somatisk spesialisthelsetjeneste relatert til ISF aktivitet. Dette betyr at det formulerte målet om å begrense omfanget av avtaler mellom de regionale helseforetakene og private kommersielle sykehus er innfridd. Målt i 2006-kroner utgjorde denne nedgangen 114 millioner kroner. I 2006 utgjorde kjøp fra private 373 millioner kroner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjell Solstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788231200024

Vis denne publikasjonen hos Cristin