Til hovedinnhold
Norsk English

Et mer funksjonelt vegnett i øst-vest-retning i Jämtland/Trøndelag - Faktorer som har betydning for bæreevnen

Sammendrag

Vägverket Region Mitt og Statens vegvesen med distriktsvegkontorene i Nord- og Sør-Trøndelag, samt Vegdirektoratet (Tek-T), gjennomfører i felleskap et INTERREG-prosjekt. I dette arbeidet fokuseres spesielt på forsterkning av vegnettet i denne regionen, et vegnett som i hovedsak består av lavtrafikkerte veger (ÅDT < 3000). I denne rapporten er det foretatt en vurdering av ulike faktorers betydning for bæreevnen.  Det er også foretatt en sammenstilling av aktuelle metoder for tilstandsvurdering og metoder for oppgradering og forsterkning. Basert på denne litteraturundersøkelsen kan følgende hovedpunkter framheves når det gjelder forsterkning av en eksisterende veg:• En grundig forundersøkelse vil være viktig for å sette inn de riktige tiltak på de riktige steder.  • Vann tilstede i en vegkonstruksjon vil bidra til en rask nedbrytning.  Det er derfor viktig å ha en god og velfungerende drenering.• For å unngå kantskader er det nødvendig at vegen har tilstrekkelig innspenning.  En optimal   skulderbredde synes å være 0,75-1,0 meter.• Ved gjennomføring av en oppgradering synes følgende prosedyre å anbefale:   I. Tilstandsregistrering   II. Dreneringstiltak   III. Utvelgelse av strekninger som har behov for forsterkning   IV. Gjennomføre forsterkningstiltak

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjørn Ove Lerfald

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A10003

Vis denne publikasjonen hos Cristin