Til hovedinnhold
Norsk English

Miljømessige konsekvenser av bedre veier

Sammendrag

Prosjektet ”Miljøkonsekvenser av bedre veier” er bygd opp omkring to hypoteser:H1: Bedre veier fører totalt sett til mindre utslipp og er positivt for miljøetH2: Manglende kapasitetsutvidelse i veisystemet er ikke egnet virkemiddel for å fremme lavere utslipp fra veisektorenMed utgangspunkt i hypotesene har man utformet et forskningsopplegg basert på mikrosimulering av trafikkavviklingen på prototypiske veistrekninger og analyse av mulig trafikkvekst ved hjelp av de nyutviklede regionale transportmodeller som er modellverktøy utviklet i forbindelse med nasjonal transportplan. Fokusområder for mikrosimuleringen har vært drivstofforbruk og CO2-utslipp samt utslipp av CO, NOx og NMVOC.Resultatene fra prosjektet viser at det er en nær sammenheng mellom veiutforming, trafikkavvikling og  forurensende utslipp av avgasser og man kan i hovedsak bekrefte de innledende hypotesene. Man får store reduksjoner i utslipp når veiene utbedres eller erstattes av bedre veier slik at trafikken flyter jevnere.  For storbyer (eksempel Oslo) viser analysen av en overbelastet bymotorvei, som i ettersituasjonen får ett ekstra kjørefelt, at den opprinnelige trafikken får betydelig mindre utslipp, men at trafikkveksten på grunn av bedre trafikkflyt og kortere reisetider bidrar til å redusere miljøgevinsten.  Dette viser at kapasitetsbegrensninger ikke er   egnet virkemiddel for å redusere utslippene fra veitrafikken. Utslippene ville ha blitt vesentlig lavere dersom man kunne holde god flyt i trafikken. Derfor bør man ta i bruk andre virkemidler for å begrense transportetterspørselen, f eks parkeringsregulering i de viktigste målområder for trafikken, veiprising og adgangskontroll / regulering til de store inn- og utfartsveiene i de aller største byene (Oslo).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tore Knudsen
  • Børge Bang

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07034

Vis denne publikasjonen hos Cristin