Til hovedinnhold
Norsk English

KPP ved norske sykehus. Prinsipper og retningslinjer

Sammendrag

Foreliggende rapport presenterer forslaget til det nasjonale rammeverket som må ligge til grunn for kostnad pr pasient (KPP)-beregninger ved norske sykehus. Rammeverket konkretiseres gjennom å beskrive et sett av prinsipper og retningslinjer som må gjelde for å nå målsettingen om å etablere en nasjonal KPP-database. Det presiseres at de prinsipper og retningslinjer som det her gjøres rede for, først og fremst er tenkt benyttet ved kostnadsberegning av aktiviteten innen den somatiske spesialisthelsetjenesten, herunder også den polikliniske aktiviteten. Videre må det understrekes at rapporten presenterer en minimumsmodell. Det er likevel grunn til å tro at den modellstruktur og beregningsmetodikk som presenteres, også vil kunne være et godt utgangspunkt for KPP-beregninger av andre typer aktiviteter innen spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykisk helsevern og rus. Det anbefales at det videre arbeidet med implementering og utvikling av KPP-data ved norske sykehus ivaretas gjennom opprettelse av en nasjonal fagenhet for KPP. Dette vil ivareta behovet for standardisering som vil være helt avgjørende i forhold til bruk av disse dataene til ulike formål, blant annet som grunnlag i en nasjonal KPP-database.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ann Lisbeth Sandvik
  • Ingvill Weider
  • Kjell Solstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin