Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonegrenser etter T-1442 for Førde Helikopterplass, Sjukehuset

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger av støysoner for helikopterlandingsplassen ved sjukehuset i Førde i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er forutsatt at helikopterlandingsplassen flyttes noe vestover i forhold til den som eksisterer i dag som følge av utbygging i området. Beregningene er utført med det norske beregningsprogrammet NORTIM som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelsen. Støysonekartet baserer seg på en prognose 10 år fram i tid som inkluderer trafikk fra andre baser inklusive redningshelikopteret fra Florø. Med en trafikkmengde som tilsvarer 2008 vil i alt 78 bygninger med støyfølsomt bruksformål ligge inne i gul støysone. Dette tallet inkluderer sykehusets bygninger. Med den trafikkøkning som er lagt inn vil dette antallet øke til øke til 238 i prognosesituasjonen. Ingen slike bygninger vil i noen av tilfellene ligge i rød sone. I forhold til forurensningsforskriften vil 3 bygninger måtte kartlegges med hensyn på fasadeisolasjon for dagens trafikkmengde, mens det i prognosesituasjonen er 6 bygninger som må kartlegges. Fire av disse er registrert som boliger.

Oppdragsgiver: Helse Førde HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.32

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A14972

ISBN

9788214044652

Vis denne publikasjonen hos Cristin