Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av flystøy for Arendal Lufthavn Gullknapp etter retningslinje T-1442

Sammendrag

Det er utført beregninger av flystøy i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for Arendal lufthavn Gullknapp. Flyplassen er planlagt utvidet med lengre rullebane og kommersiell aktivitet. Beregningene er utført for to rullebanelengder for tre scenarier, åpningsår, 10 års prognose og et langtids perspektiv på om lag 20 år fram i tid. Flystøyberegninger utføres med det norskutviklede programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene vises i form av støysoner på kartunderlag, angivelse av areal som dekkes av sonene og telling av antall bygninger med støyfølsomt bruksformål som faller innenfor støysonene. Beregningene viser at de bygninger som havner inn i støysonene allerede er innløst av flyplasseier. I vedlegg er det vist hvilke konsekvenser en etablering av Luftfartshøyskolen Sør vil ha på støysonene. Antall berørte boliger øker ikke, selv om arealet på støysonene øker noe.

Oppdragsgiver: Arendal lufthavn Gullknapp AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E332

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A14206

ISBN

9788214044638

Vis denne publikasjonen hos Cristin