Til hovedinnhold
Norsk English

Studie av brukergrensesnitt for systemer for kjørefeltstøtte. Evaluering av WayPilot HMI-løsning

Sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å teste og evaluere ulike HMI-konsept for varsling av fører når kjøretøyet krysser kant- eller midtlinjen. Prosjektet tar utgangspunkt i systemet WayPilot som benytter RFID-teknologi for å registrere om bilen er i ferd med å forlate sitt kjørefelt. Dersom dette skjer uten bruk av blinklys, vil føreren bli varslet via et HMI-system. Det er gjennomført en ekspertevaluering av eksisterende HMI-løsning, som benytter visuell og auditiv varsling av fører. Innledningsvis ble gjennomført en litteraturstudie av systemer for kjørefeltstøtte. Denne, sammen med ekspertevalueringen, dannet grunnlaget for utvikling av to alternative systemer for HMI. Begge systemene baserer seg på haptisk/taktil varsling av føreren, via henholdvis vibrasjoner i sete og  vibrasjon i ratt. Deretter ble det gjennomført en simulatorstudie med 18 forsøkspersoner. Studien benyttet en ”Leapfrog”-metode hvor forsøkspersonene vekselvis kjørte i simulator og fylte ut spørreskjema. Etter en liten pause ble det gjennomført en ny sekvens med kjøring og utfylling av spørreskjema for neste testsituasjon. Dette ble gjentatt for både eksisterende HMI-løsning og de to alternative HMI-løsningene. Studien viste at brukeraksepten for haptiske/taktile systemer er høyest. Avslutningsvis er det gjort en kostnadsvurdering av alternative HMI-løsninger. Ved å se på kompleksiteten i de tekniske løsningene, kombinert med betalingsviljen vi fant i simulatorstudien, gir rapporten en anbefaling i valg av system for HMI.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214048551

Vis denne publikasjonen hos Cristin