Til hovedinnhold
Norsk English

Risikoprofil for yrkesgrupper i petroleumsvirksomheten: Elektrikere

Sammendrag

BakgrunnElektrikere i petroleumsvirksomheten utfører arbeid som er forbundet med en del risikoforhold knyttet til fysiske/kjemiske eksponeringer, samt psykososiale og organisatoriske forhold. Potensielle konsekvenser av de ulike eksponeringene og arbeidsforholdene inkluderer risiko for arbeidsbetinget sykdom, personskader, sykefravær, arbeidsuførhet, dødsfall og storulykker. Den foreliggende risikoprofilen ble utarbeidet av SINTEF på bakgrunn av et ønske fra Petroleumstilsynet om å sammenfatte tilgjengelig informasjon om elektrikere. MetodeRisikoprofilen inneholder en beskrivelse av elektrikere som yrkesgruppe, en framstilling av grad av eksponering og potensielle konsekvenser for relevante eksponeringer, og en samlet risikoprofil for yrkesgruppen. Den samlede risikoprofilen består av en sammenfatning av den tidligere presenterte informasjonen. Opplysningene om elektrikernes arbeidssituasjon ble innhentet fra arbeidsseminarer, Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP)-spørreskjemaundersøkelsen, og dataregistrene Personskader i Petroleumsindustrien (PIP) og Melding om Arbeidsbetinget Sykdom (MOAS).  ResultaterStøy, ergonomiske forhold, risiko for personskader og psykososiale forhold representerer viktige risikoforhold for elektrikere, med en viss grad av sannsynlighet for potensielle konsekvenser relatert til arbeidsbetinget sykdom og personskader. Eksponering for kjemikalier, støv og røyk og vibrasjoner utgjør mindre relevante eksponeringer for yrkesgruppen. Entreprenøransatte elektrikere opplever andre rammebetingelser enn operatøransatte, relatert til kampanjevedlikehold, ”nomadevirksomhet”, arbeidstidsordninger offshore, manglende tilrettelegging for arbeidsoppgaver og samsoving, noe som ser ut til å føre til økt risiko. KonklusjonElektrikere ansatt i entreprenørselskaper ser ut til å ha en noe større risiko for helseplager enn ansatte i operatørselskaper.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tommy Haugan
  • Hanne Weggeberg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046731

Vis denne publikasjonen hos Cristin