Til hovedinnhold
Norsk English

Helikopterstøy for alternative reservelandingsplasser for St. Olavs hospital.

Sammendrag

Det er utført en overordnet støymessig vurdering av alternativer til reservelandingsplass for helikopter som skal levere pasient på St. Olavs hospital. Ut fra den overordnede vurdering er det valgt ut tre alternativer som er nærmere undersøkt. I undersøkelsen er det beregnet støy fra helikopteraktiviteten ved hjelp av programmet NORTIM, den norske beregningsmetoden som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støyen beskrives ved hjelp av støysonekart og antall boliger innenfor gitte grensenivå. Grunnlaget for beregningene er dimensjonert i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Rapporten presenter grunnlaget og viser resultatene, men trekker ikke konklusjoner for hvilket av alternativene som er best egnet.

Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.29

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A13033

ISBN

9788214044546

Vis denne publikasjonen hos Cristin