Til hovedinnhold
Norsk English

Økonomisk evaluering av VELO-prosjektet

Sammendrag

Formålet med denne studien er å sammenligne virksomheten ved to DPS-er i Nordland ut fra et helseøkonomisk ståsted. Målsettingen er å beregne sammenlignbar kostnad per omsorgsnivå for de to DPS-ene. Videre skal kostnadene per pasient per diagnosegruppe beregnes.  Totale driftskostnader ved Vesterålen DPS og Lofoten DPS blir fordelt på omsorgsnivå ved hjelp av en fordelingsnøkkel basert på de ansattes tidsbruk på henholdsvis poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Deretter deles kostnadene per omsorgsnivå på antall behandlinger innen hvert omsorgsnivå. På den måten beregnes gjennomsnittskostnader per poliklinisk konsultasjon, dagopphold og døgnopphold. Gjennomsnittskostnadene blir så brukt til å beregne kostnaden per pasient og kostnaden per diagnosegruppe. Det er liten forskjell på den gjennomsnittlige kostnaden per pasient ved Lofoten DPS og Vesterålen DPS, det skiller kr 3 988 i favør Lofoten DPS. Det er store forskjeller på kostnad per pasient mellom DPS-ene når vi skiller på diagnosegruppe. Rapporten konkluderer med mens poliklinisk behandling har tilnærmet lik kostnad på tvers av modellene, koster dagbehandling mindre per behandling i sentralsengmodellen enn i lokalsengmodellen. Døgnbehandling ved DPS-et koster mer i sentralsengmodellen enn i lokalsengmodellen. Når totale kostnader for behandling av pasienter hjemmehørende i opptaksområdene beregnes, fremkommer det at det er liten forskjell på de to modellene. Mens det er til dels store forskjeller i gjennomsnittlig kostnad for diagnosegrupper, er gjennomsnittlig kostnad per pasient, så vel som kostnad per innbygger er tilnærmet lik. Transportkostnader, både per transport og totalt, er for Vesterålen DPS opptaksområde noe høyere enn for Lofoten DPS opptaksområde.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047875

Vis denne publikasjonen hos Cristin