Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvennlige vegdekker: Måling av tekstur i vegoverflater. En pilotundersøkelse utført på vegdekker i Kongsvingerområdet i 2003-04

Sammendrag

I forbindelse med Vegdirektoratets Fou-program ”Miljøvennlige vegdekker” ble det gjennomført et pilotprosjekt innen måling og vurdering av tekstur i vegoverflater. Dette ble utført i 2003-04. Formålet var å få erfaringer i forbindelse med måling og analyse av tekstur, som grunnlag for mer omfattende teksturstudier i hovedprosjektet. Undersøkelse av betydningen av tekstur for dekk/vegbanestøyen vil være et hovedformål her. Erfaringene som ble oppnådd under målingene i 2003-04 viste at det var mulig å få fram teksturdata, både enkeltparametre (Mpd, G-faktor) og teksturspektra. Målemetoden (og påfølgende analyse) viste seg å være ganske arbeidskrevende. I tillegg så en behovet for å legge inn kvalitetskontroll (kontroll med dropouts) i analysedelen. Det pågikk derfor en viss utvikling i analysedelen. En videreutvikling mot rasjonelle måle- og analysemetoder bør fortsette. Det meste av datamaterialet er analysert flere ganger. Detaljresultater fra analysen er lagt i en egen rapport [3].Teksturmålingene ble gjennomført på 6 nylagte (i 2003) tynndekker på Rastafeltet, og på 6 eldre vegdekker, alle i området omkring Kongsvinger. Målingen ble fulgt opp over året 2003 - 04.Resultatene viste en overraskende stor endring i teksturparametre og –spektre i løpet av det første året, eller over den første vinteren. For eldre vegdekker har en sett på støyens avhengighet av enkelte teksturparametre. Det er også vist hvordan en kan utvikle multiple regresjonsmodeller for å beskrive en best mulig sammenheng mellom støy og teksturparametre. Det ble kommentert at en i framtidige analyser bør kunne kombinere teksturdata og direkte vegdekkedata for å undersøke koplingen mellom støy og vegdekkedata mer i detalj.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Vegdirektoratet; Norges Forskningsråd
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E239

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ådne Storeheier

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A10837

ISBN

9788214044232

Vis denne publikasjonen hos Cristin