Til hovedinnhold
Norsk English

Flomsikring av boligområder i Oppdal kommune

Sammendrag

Forslag til ny løsning for drenering og bortleding av overvann i Oppdal gjennomgås. Dimensjonerende flom beregnes for kritiske kulverter og bekker, og det anbefales dimensjoner på kulverter og nye bekkeløp. Denne rapporten er ikke en detaljert prosjektering av en eventuell utbygging. Skal tiltakene gjennomføres bør det søkes assistanse fra konsulentbyrå med kompetanse innenfor detaljprosjektering av bygg- og anlegg og landskapsarkitektur. Følgende konklusjoner og anbefalinger gis:• Ekstrem regnnedbør antas å bestemme størrelsen på 200-års flommen.• Arealet som dreneres gjennom Oppdal sentrum reduseres med 77 %. Mens arealet som drenerer gjennom bekkeinntaket ved BOAS reduseres med 31 %. Ønsker man at mer flomvann skal ledes utenom BOAS kan man enten overføre vann vestover fra 2.4 til 1.2 eller forlenge vannvegen ved 2.1 vestover slik at en større del drenerer via østlige vannveg.• I beregningene er det ikke tatt hensyn til alternative flomveger eller eventuelle flomreduserende tiltak som fordrøyningsbasseng. Det bør vurderes å bygge forsinkelsesbasseng som flomreduserende tiltak. I østre vannveg kan dette gjøres oppstrøms punkt 2.0 og oppstrøms E6 og i vestre vannveg kan det vurderes mellom 1.3 og 1.1.• Det er gitt anbefalinger for dimensjoner, utforming av innløp og erosjonssikring av utløp for kulvertene. Kulvertene bør sikres med rister og rekkverk. Flere av kulvertene bør detaljprosjekteres.• Det er gitt anbefalinger for dimensjonering og materialbruk ved utforming av nye vannveger. Flere av strekkene, spesielt de bratteste partiene, bør detaljprosjekteres.• Det bør planlegges for alternative flomveier.• Ved nybygging bør lokal behandling av overvann tas med i reguleringsplaner slik at flommer reduseres betraktelig.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kolbjørn Engeland

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6744

ISBN

9788259433763

Vis denne publikasjonen hos Cristin