Til hovedinnhold
Norsk English

Risikoprofil for yrkesgrupper i petroleumsvirksomheten: Overflatebehandlere

Sammendrag

BakgrunnOverflatebehandlere utgjør en særlig utsatt arbeidstakergruppe i petroleumsvirksomheten. Arbeidet er forbundet med en rekke risikoforhold knyttet til både fysisk/kjemiske eksponeringer, samt psykososiale og organisatoriske forhold. Potensielle konsekvenser av de ulike eksponeringene og arbeidsforholdene inkluderer risiko for arbeidsbetinget sykdom, personskader, sykefravær, arbeidsuførhet, dødsfall og storulykker. Den foreliggende risikoprofilen ble utarbeidet av SINTEF på bakgrunn av et ønske fra Petroleumstilsynet om å sammenfatte tilgjengelig informasjon om overflatebehandlere.   MetodeRisikoprofilen inneholder en beskrivelse av overflatebehandlere som yrkesgruppe, etterfulgt av en framstilling av grad av eksponering og potensielle konsekvenser for relevante eksponeringer, for så å avslutte med en samlet risikoprofil for yrkesgruppen. Den samlede risikoprofilen består av en sammenfatning av den tidligere presenterte informasjonen. Opplysningene om overflatebehandlernes arbeidssituasjon ble innhentet fra arbeidsseminarer, Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP)-spørreskjemaundersøkelsen, og dataregistrene Personskader i Petroleumsindustrien (PIP), Melding om Arbeidsbetinget Sykdom (MOAS) og Støyindikatordata.    ResultaterStøy, vibrasjoner og ergonomiske forhold representerer viktige fysiske eksponeringer for overflatebehandlere, med relativt høy grad av sannsynlighet for potensielle konsekvenser relatert til arbeidsbetinget sykdom og personskader. Andre sentrale risikofaktorer for yrkesgruppen inkluderer kjemikalier og støv, risiko for personskader og psykososiale forhold. En rekke organisatoriske forhold og rammebetingelser, for eksempel kontraktøransettelse, kampanjevedlikehold, ”nomadevirksomhet”, arbeidstidsordninger offshore, og manglende tilrettelegging for arbeidsoppgaver, har betydning for yrkesgruppens arbeidssituasjon.   KonklusjonDen samlede mengden uønsket eksponering som overflatebehandlere utsettes for medfører betydelig risiko for både a

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tommy Haugan
  • Hanne Weggeberg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046748

Vis denne publikasjonen hos Cristin