Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av hydrogen i forhold til alternative energiløsninger i transportsektoren og stasjonær sektor. Del I: Innfasing av hydrogen, elektrisitet og biodrivstoff i norsk veitransport fram mot 2050

Sammendrag

Totalt bidrar transportsektoren til 25 % av Norges klimagassutslipp (når offshorevirksomhet er medregnet). Veitrafikken står igjen for ca 2/3 av disse utslippene, og er dermed en vesentlig kilde til nasjonale utslipp av klimagasser. I denne studien er det foretatt en sammenligning av alternativene som har størst potensiale for utslippsreduksjoner for veitransport på kort og mellomlang sikt, nemlig biodrivstoff, elektriske kjøretøy (inkl. plug-in hybrid kjøretøy), og hydrogen. Sammenligningen har fokus på energibruk og utslipp samt modenhet og mulige anvendelser for de ulike teknologiene. Studien viser at batterielektiske biler sammen med hybrid og plug-in hybrider kan og bør ta viktige andeler i persontransport og bynær godstransport. Biodrivstoff er en begrenset ressurs, og bør forbeholdes de segmenter av transport som ikke har andre egnede alternativer, så som tungtransport og skipstransport. Norge har gode forutsetninger for å ta i bruk hydrogen som drivstoff for transport. Hydrogen vil kunne få en bredere anvendelse enn elektriske kjøretøy, og vil kunne bidra til større  utslippsreduksjoner enn plug-in hybrid biler.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046267

Vis denne publikasjonen hos Cristin